GİZLİLİK POLİTİKASI 

GÜLBARAN MERAL EĞİTİM VE KOÇLUK LTD. ŞTİ. (“DE-ŞarjOL®”) olarak; hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir yöntemle kişisel verisini işlediğimiz tüm gerçek kişilerle ilgili kişisel verilerin korunmasına ve Kişisel Verileri Koruma Kanunun’da (“KVKK”) yer alan yükümlülüklerimizin eksiksiz yerine getirilmesine büyük önem veriyoruz.

Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin DE-ŞarjOL® tarafından elde edilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması süreçleri ve riayet edilen ilkeler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’da, DE-ŞarjOL®tarafından ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara yer verilmiş olup, söz konusu açıklamalar DE-ŞarjOL®’dan hizmet ve/veya ürün alan,  iş ilişkisi içinde olan tedarikçileri ve müşterileri, ziyaretçileri ve DE-ŞarjOL®’un kişisel veri işleme faaliyetinde yer alan tüm gerçek kişileri kapsar.           

 1.  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Geçerli Olan Genel İlkeler

DE-ŞarjOL® İlgili kişilere ait kişisel verileri Kanun’da yer alan genel ilkelere uygun olarak işler.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bu ilke uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak ve dürüstlük kurallarına riayet ederek gerçekleştirilir. DE-ŞarjOL® şeffaf ve hesap verebilir olmak için ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan tüm tedbirleri alır.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

DE-ŞarjOL® kişisel verilerin elde edilmesi sırasında doğru olması için gerekli tedbirleri alır. Söz konusu kişisel verilerin yeniden işlenmesi gerekirse, işbu verilerin güncel olması için beklenen çabayı gösterir. İlgili kişilerin kişisel verilerinde düzeltme veya güncelleme yapabilmeleri için uygun yöntemleri belirler, erişimin kolay ve en az maliyetle sağlanabilmesi için azami çabayı gösterir.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Kişisel veriler yalnızca, görünen ve sınırları belirli amaçlar için işlenir. Yürürlükteki mevzuata aykırı veya iş faaliyetleriyle uyumsuz amaçlar için kişisel veriler işlenmez. DE-ŞarjOL®’a ait tüm kişisel veri işleme faaliyetleri şeffaf ve hesap verilebilir durumdadır.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Elde edilen veya işlenen kişisel verilerin en az sayı ve detayda olmasına çalışılır. Kişisel verilerin elde edilmesinde işlendikleri amaçlar gözetilerek amaçla bağlantısız olan veya amaca ulaşmak için gerekli olmayan kişisel veriler işlenmez. Amaca ulaşılması için yeterli olacak en az veri işlenir. Gelecekte olabilecek ihtiyaçlar için kişisel veri elde edilmez ve muhafaza edilmez.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel verilerin işlendikleri amaç için muhafaza edilecekleri azami süreler bellidir. İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süre; yoksa işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken;

 1. İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
 2. İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

iii. İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

 1. İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
 2. Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

vii. Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi dikkate alınır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK nezdinde kişisel veriler; özel nitelikli kişisel veriler ile özel nitelikli olmayan kişisel veriler olarak işlenme şartları açısından ayrı değerlendirilir. Buna göre; temel kural ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin işlenmemesidir. Ancak; Kanun bazı durumlarda özel nitelikli olmayan kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan da işlenebileceği şartları düzenlemiştir. Şöyle ki;

–           Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–            Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–           Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin    taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

–           Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

–           Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

–           İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

–           İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde temel Kural yine ilgili kişinin açık rızasıdır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise;

 1. a) Kamu sağlığının korunması,
 2. b) Koruyucu hekimlik,
 3. c) Tıbbî teşhis

ç) Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 1. d) Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Amaçları için sır saklama yükümlülüğü (örneğin işyeri hekimi) altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

 

 1.  Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verilerin saklanması bir kişisel veri işleme faaliyetidir. KVKK ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Kişisel veriler ancak saklanması gerekli olduğu durumlarda uygun olan ortamda veya ortamlarda saklanabilir. DE-ŞarjOL® işlediği kişisel verileri dijital ortamda 5 (beş) yıl süre ile saklar. İşlenen veriler saklama işlemini gerektirmiyorsa kişisel veriler imha edilir. Kişisel veriler fiziksel ve dijital ortamlarda elde edilebildiği gibi fiziksel ortamdan dijitale, dijital sistemden de fiziksel ortama aktarılabilir. Her iki ortamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerinde uygun olduğu ölçüde aynı kurallar uygulanır.

 

 1.  Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler KVKK Md.28/1 çerçevesinde yetkili kurum ya da kuruluş tarafından talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Kişisel veriler ayrıca kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde yetkili kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde ilgili kişiye karşı aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek aktarılabilir.

 • Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Kişisel veriler kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yurt içinde diğer veri sorumlularına aktarılabilir.

 • Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel veriler yurt dışına ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde aktarılır.

 

 1. Kişisel Verilerin İmhası

DE-ŞarjOL® kişisel verileri saklanmalarını gerektiren durumların ortadan kalkması halinde imha eder.

Silme, yok etme ve anonim hale getirme yöntemleri ile kişisel veriler mevzuata uygun olarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesiyle, bu verilerin tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imhası amaçlanır. Kişisel veriler gerek dijital gerek fiziksel ortamlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Ya da; kişisel veriler başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilerek anonim hale getirilir.

İşlenme şartları saklama sürelerinin sona ermesi ile ortadan kalkan kişisel veriler için imha süresi en fazla altı aydır.

 

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması

DE-ŞarjOL® kişisel verisi işlenen ilgili kişileri ayrıntılı bir şekilde, mevzuatla uyumlu olarak, aydınlatmayı amaçlar. Kişisel veri işlemenin açık rızaya bağlı olması durumunda da ilgili kişinin açık rızanın sonuçları konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesine önem verir.

 

 1. İlgili Kişinin Başvurusu

İlgili kişiler kişisel verilerine dair aydınlatma metninde bahsedilen haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

İlgili kişiler haklarını aydınlatma metinlerinde yer alan yöntemleri kullanarak iletebilirler.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvurulamayacak Durumlar

İlgili kişiler zararının giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere veri sorumlusuna başvuru hakkını, aşağıdaki hâllerde kullanamaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. Başvurunun Cevaplandırılması

İlgili kişilerin başvuruları DE-ŞarjOL® tarafından dikkatle incelenir ve en kısa zamanda ve her halde en fazla 30 gün içerisinde ilgili kişinin talebine uygun olarak ya da uygun görülecek başka bir yöntemle cevaplandırılır. Cevap için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret başvurandan talep edilebilir.

Başvurucunun taleplerinin karşılanabilmesi için kimliğin ispat edilmesi veya başka bir sebepten dolayı başvurucudan ek bilgi veyahut belge talep edilebilir.

 

 1. Internet ve Çerezler
 1. DE-ŞarjOL® olarak sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerin kullanım amacı, Web sitemiz istatistiklerini tutma, ölçümleme, Reklam ve site içi iyileştirmedir. İşlevsel ve analitik çerezler kullanılır. Kullanıcının tercihlerini hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Web sitemizce üçüncü taraf çerezler de kullanılabilir. DE-ŞarjOL® üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ayrıca; ticari çerezler de kullanılabilir. Bunlar da; kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi arttırmaya yarar.

İşbu maddede zikredilen çerezlerin sistemde tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

 

 1. Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz.

 

 1. Yürürlük

İşbu Politika kamuya açık olması sebebiyle internet sitesinde yayınlanır.

Politikada düzenlenmeyen veya Politikanın uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek ihtilaflarda kaynaklara başvurulacaktır. DE-ŞarjOL® tarafından hazırlanan işbu Politika 10.10.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.