1.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Sözleşme”) Satıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Alıcı bu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Hizmet                                       : Satıcı’nın kendi Web Sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ve/veya doğrudan satışa sunduğu ve Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden veya doğrudan satın aldığı  ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun                                        : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi                            : Satış süreçlerinde Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde de Ürün’ün Alıcı’dan alınarak Satıcı’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu     : İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan, Alıcı tarafından ödemenin yapılmasından önce kurulmadan veya buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Sözleşme                                  : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen iş bu “Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Web Sitesi                                : Tüm yasal hakları Satıcı’ya ait olan https://www.drgulbaran.com/ ve https://www.desarjol.com alan adlı web sitesini,

Uygulama/Mobil Uygulama : Tüm yasal hakları Satıcı’ya ait olan https://www.drgulbaran.com/ alan adlı mobil uygulamayı,

Ürün                                           : Satıcı’nın  Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinde satışa sunduğu ve Alıcı’nın Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden satın aldığı  ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan taşınır eşyaları,

Yönetmelik                               : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 1. TARAFLARIN BİLGİLERİ

Ünvanı    : DR. GÜLBARAN MERAL EĞİTİM VE KOÇLUK LTD. ŞTİ. (“DE-ŞarjOL® ve/veya Satıcı)

Adres      : Bağlar Mahallesi 49. Sokak No: 38/1 Bağcılar / İSTANBUL

Telefon   : +905054509404

E-posta   : shop@drgulbaran.com

ALICI BİLGİLERİ

Ad- Soyad               :

Teslimat Adresi     :

Telefon                     :

Eposta                      :

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Ürün ve/veya Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait olan – Web Sitesinde yeralmaktadır. Ürünün temel özellikleri kampanya süresince Web Sitesinde incelebilir. Listelenen ve Web Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2 Sözleşme konusu Ürün ya da Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.?

Alınan Ürün/Hizmet                               :

Ürün/Hizmet Adı-Kodu-Adedi            :

Ürün/Hizmet Birim Fiyatı                     :

Kargo Ücreti                                              :

Toplam Satış Bedeli                                :

Ödeme Şekli                                              :                
Teslim Adresi                                             :

Telefon numarası                                     :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum                 :

Fatura Adresi                                            :

Vergi Dairesi                                              :

TC Kimlik No / Vergi Sicil Numarası  :

Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan                                     :

Adres                                                            :

Telefon                                                        :

Faks                                                              :

Eposta                                                          :

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, Satıcı’ya ait Web Sitesinde Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı; Sözleşmesinin kurulmasından evvel işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ederek, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Ürüne ait temel özellikleri ve vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Web Sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre içerisinde Alıcı ve/veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

Söz konusu süre içinde Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

5.5. Satıcı sipariş konusu Ürün / Hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürün/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Alıcı; Sözleşme konusu Ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Satıcı, Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirir. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep edebilir.

5.9. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini Kabul eder. Söz konusu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olmasından Alıcı, olası gecikmeler için hiçbir surette Satıcı’yı sorumlu tutamaz.

 1. CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı; Ürün satışına ilişkin – Sözleşmede, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcınin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcınin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcınin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığının; İWeb Sitesi veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve Ürünün Sözleşmesinde belirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, Ürün ya da ambalajı zarar görmeksizin, Ürüne ait etiket ve Ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazada belirtilen Kargo Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır. Alıcı, iş bu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu Ön Bilgilendirme Formunda düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturasi kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.3 İade edilecek Ürününkutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

6.4. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya Ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

6.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 2. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 3. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 4. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir

 

SATICI                       : DR. GÜLBARAN MERAL EĞİTİM VE KOÇLUK LTD. ŞTİ. (“DE-ŞarjOL® ve/veya Satıcı)

 

ALICI                         :

 

TARİH                       :