İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için yapılması gerekli sözleşmelere  istinaden düzenlenmiştir. 

 • TARAFLAR

İşbu Sözleşme; bir tarafta Bağlar Mahallesi 49. Sokak No: 38/1 Bağcılar / İSTANBUL adresinde kain DR. GÜLBARAN MERAL EĞİTİM VE KOÇLUK LTD. ŞTİ. (“DE-ŞarjOL® ve/veya Satıcı) ile Satıcı’ya ait websitesi üzerinden bir kullanıcı tarafından (“Alıcı”) internet, e-posta gibi uzaktan iletişim araçlarını kullanarak yapılacak mesafeli satış işleminde uygulanacak koşulları belirtmektedir.

Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 • TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı olan terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı                                         : Web sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmet satin alan ancak ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Bakanlık                                   : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,

Banka                                      : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Hizmet                                     : Satıcı’nın kendi Web Sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ve/veya doğrudan satışa sunduğu ve Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden veya doğrudan satın aldığı  ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun                                      : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi                             : Satış süreçlerinde Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde de Ürün’ün Alıcı’dan alınarak Satıcı’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu           : İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan, Alıcı tarafından ödemenin yapılmasından önce kurulmadan veya buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Sözleşme                                 : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen iş bu “Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Web Sitesi                               : Tüm yasal hakları Satıcı’ya ait olan https://www.drgulbaran.com/ ve https://www.desarjol.com alan adlı web sitesini,

Uygulama/Mobil Uygulama     : Tüm yasal hakları Satıcı’ya ait olan https://www.drgulbaran.com/ alan adlı mobil uygulamayı,

Ürün                                        : Satıcı’nın  Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinde satışa sunduğu ve Alıcı’nın Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden satın aldığı  ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan taşınır eşyaları,

Yönetmelik                               : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği Ürün ve/veya Hizmetin  nitelikleri,  satış fiyatı, teslimi vb  durumlar ile ayrıca Alıcı’nın yükümlülükleri ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2. Satıcı; Sözleşmeye konu Ürünün/Hizmetin özelliklerini içeren bilgilerini, fiyatını Web Sitesinde/Mobil Uygulama’da açıkça belirtmiştir. Listelenen ve Web sitesinde/Mobil Uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Deşarj Ol®; ilan ettiği fiyatlarda dilediği zaman güncelleme yapma hakkına sahiptir. Deşarj Ol® söz konusu  güncellemeyi yapana dek Web Sitesinde/Mobil Uygulamada görünen fiyatlar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Alıcı, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Web sitesinin/Mobil Uygulamanın ilgili bölümlerindeki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerekse de sair şekillerde, işbu Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Elektronik ortamda alınan Ürün/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Alıcı söz konusu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak belirttiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Alıcı; işbu maddede belirtilen bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğmuş ve/veya doğabilecek zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı, kodu                                                                    :

Toplam Satış Bedeli                                                      :

Ödeme Şekli :

Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)Teslim Edilecek Kişi       :

Telefon numarası                                                         :

Teslim Edilecek Adres                                                   :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum                                           :

Fatura Adresi                                                               :

Vergi Dairesi                                                                :

Vergi Sicil Numarası                                                      :

Kargo Ücreti                                                                 :

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. DE-ŞarjOL®, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri, işbu Sözleşme uyarınca bahsedilen mücbir sebepler dışında tam ve eksiksiz  olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. İşbu Sözleşme uyarınca, Alıcı’nın yaşı başta olmak üzere kendisi tarafından belirtilen tüm beyanların doğruluğu kabul edilir. Alıcı’ya ait işbu beyanların hatalı, eksik ve/veya gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse söz konusu duruma istinaden Satıcı’nın hiçbir surette sorumluluğu bulunmaz. Bu sebeple doğacak herhangi bir zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.1.3. DE-ŞarjOL®’un kendi kusurundan kaynaklanmayan ve sistemsel olarak teknik hatalardan meydana gelen fiyat ve/veya bilgi yanlışlıklarından Satıcı hiçbir surette sorumlu değildir. Ayrıca Satıcı Web sitesinde/Mobil Uygulamada yasadışı yollarla kendisine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir.

Alıcı işbu maddede belirtilen ve Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan sistemsel, teknik hatalara dayalı olarak hak talebinde  bulunamaz.

4.1.4. Web sitesine/Mobil Uygulamaya entegre ödeme alt yapısı aracılığıyla kredi kartı (Visa, MasterCard vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bu suretle sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin DE-ŞarjOL®tarafından işleme alınma zamanı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı andır. İşbu maddede belirtilen ödeme yöntemleri haricinde sair türlü ödeme şekilleri Satıcı tarafından kabul edilmez.

4.2.  Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Alıcı, işbu Sözleşme’yi imzalamaya yetkili olduğunu ve aynı zamanda Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2.  Alıcı, Web sitesinden/Mobil Uygulamadan Satıcı’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda kabul ve teyit ettiğini beyan eder. Alıcı aynı zamanda satın aldığı Ürüne istinaden Web sitesinde/Mobil Uygulamada sipariş ve ödeme koşullarının, kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınması gerekli tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3. Alıcı; elektronik ortamda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu, tamamen gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin hatalı olduğunun Satıcı tarafından tespit edilmesi halinde; Alıcı işbu durumdan doğmuş ve/veya doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Alıcı; Sözleşme konusu Ürün/Hizmete istinaden kargo ücretlerinin Ürün/Hizmet fiyatlarına dâhil olmadığını ve kendisi tarafından ödeneceğini, söz konusu  kargo fiyatlarına  ilişkin kampanya yapma hakkının Satıcıya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.2.5. Alıcı, aldığı Ürünü iade etmek istemesi durumunda hiçbir surette Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SİPARİŞ VE ÖDEME

5.1. Alıcı; satın alacağı Ürün’ü alışveriş sepetine ekler ve Ürünlerin KDV dahil TL tutarı (varsa taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Süreç içerisinde kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ile herhangi bir aksama söz konusu olur ise işbu durum Alıcı’nın Sözleşme’de belirttiği iletişim kanallarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile kendisine bildirilir.

5.2. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya Satıcı kaynaklı herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda Alıcı’nın onayının alınmasına müteakip eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir veya Alıcı talebine istinaden yapılan tüm ödeme kredi kartına iade edilir. İade işlemleri talebe istinaden 3 (üç) iş günü içinde yapılmakta olup banka kaynaklı kredi kartına yansıması Ürün’ün iade edilmesinden itibaren 5-6 (beş-altı) iş günü sürebilir.

5.3. Alıcı satın almış olduğu Ürünlerin ödemesini kredi kartı veya nakit havale ile yapar. Havale ile ödemede Alıcı belirtilen bankaya hesaplarına havalesini (EFT’sini) yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Alıcı işbu yükümlülüklere uymadığı takdirde Satıcı’nın doğabilecek zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4. Sipariş tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş Ürünü 5 (beş) gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur.

5.5. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmış ise ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasında vuku bulan Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜRÜN TESLİMATI

6.1. DE-ŞarjOL®, Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden sipariş onay e-postasının iletilmesine istinaden; Ürünü kendi anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim eder.

6.2. Teslimat süresi, sipariş onayı e-postasının gönderilmesinden ve Sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 (otuz) gündür. Alıcı’ya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

6.3. Ürün, Alıcı’dan başka bir 3. Kişiye teslim edilecek ise ve söz konusu 3. Kişi Ürün’ü kabul etmemiş  ve/veya adres bilgilerinde yanlışlık söz konusu ise Satıcı’nın böyle bir halde hiçbir surette sorumluluğu bulunmaz. Ürün, Web Sitesinde belirtilen teslim tarihinde Alıcı’ya teslim edilmez ise, işbu durumu Alıcı Satıcı’ya derhal bildirir.

6.4. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce hasarlı ve/veya ayıplı olup olmadığını kontrol eder. Ürün’de herhangi bir ezik, kırık, ambalaj yırtığı vb. durumlar söz konusu ise Alıcı; Ürünü kargo şirketinden teslim almaz ve bu duruma istinaden Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturur.  Alıcı tarafından teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra da Ürünün özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir. Ürünün kabul edilmemesi halinde Alıcı işbu durumu tutanak kopyası ile birlikte derhal Satıcı’ya bildirir.

7.CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı; ilgili mevzuat uyarınca Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki 3. Kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirerek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’ya yazılı bildirimde bulunulması ve Ürün’ün işbu Sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

7.3. Alıcı’nın Cayma hakkını kullanması halinde Ürün’ü faturası ile birlikte DE-ŞarjOL®’a göndermesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturasi kesilmediği takdirde cayma hakkı kullanılamaz.

7.4. Alıcı; iade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, tam ve hasarsız olarak teslim eder.

7.5. Satıcı; cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nınödemiş olduğu bedeli iade etmek zorundadır. Ayrıca, Alıcı da cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren  10 (on) gün içerisinde satın aldığı malı iade etmek zorundadır.

7.6. Alıcı kusurundan kaynaklı bir nedenle Ürüne zarar verir, Ürünün değerinde bir azalma gerçekleşir ve/veya Ürünün iadesi imkansızlaşır ise Alıcı; Satıcı’nın zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak; Alıcı cayma süresi içinde Ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde yine de bir bozulma meydana gelirse işbu durumdan sorumlu değildir.

7.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler

8.2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin Ürünler

8.3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin Ürünler

8.4. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin Ürünler

8.5. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8.6. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8.7. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. İADE PROSEDÜRLERİ

9.1. ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ

9.1.1. Alıcı iade etmek istediği Ürün’ü öncelikle shop@drgulbaran.com adresine e-posta olarak iletir. Daha sonra Ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte Alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırır. Satıcıya ulaşan iade Ürün işbu Sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi Alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufunda olup, meydana gelebilecek gecikmelerden Satıcı hiçbir surette sorumlu değildir. Alıcı; tüm bu süreçlerin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın kendi hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için hiçbir surette Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

9.1.2. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini yine taksitle iade eder.  Satıcı, bankaya Ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, iade tarihinin kartın hesap kesim tarihleri ile çakışmadığı durumlarda her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak şekilde olur ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alarak mevcut borçlarından düşmüş olur.

9.1.3. Kredi kartı ile alınmış Ürün iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya hiçbir surette nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili Banka’ya para iadesini yapar bu suretle de Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamaz. Kredi kartına iade, Alıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen prosedür gereğince yapılır.

9.2. HİZMET İADE PROSEDÜRÜ

9.2.1. Alıcı tarafından alınan Hizmet, Satıcı tarafından gerçekleştirilmeye başlanmış ve/veya gerçekleştirilmiş ise, Alıcı söz konusu Hizmetin iadesini hiçbir surette talep edemez.

9.2.2. Alıcı Satıcı’dan satın almış olduğu Hizmetin tarihini ve süresini Websitesinde/Mobil Uygulamada belirtildiği şekilde kullanır. Mücbir sebep hallerinde söz konusu Hizmetin verilmesine istinaden Satıcı Alıcı’ya yeniden bir tarih bildirimde bulunur.

9.2.3. Satıcı’dan kaynaklanan sebeplerden söz konusu Hizmet, Alıcı’ya verilemez ise; Alıcı Hizmet bedelinin iadesini talep edebilir veya söz konusu Hizmetin verilmesine dair Taraflar yeniden bir gün belirler. Kredi kart ile alınmış Hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya hiçbir surette nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili Banka’ya para iadesini yapar bu suretle de Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamaz. Kredi kartına iade, Alıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen prosedür gereğince yapılır.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

10.1. Taraflar işbu Sözleşme uyarınca ve aralarındaki ilişkiye istinaden Gizlilik hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.2. Alıcı tarafından iş bu Sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği

bilgiler Satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmaz. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

10.3. Araştırma ehliyeti belgelenmiş, yasal her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün

teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler

hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya

kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve

kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılabilir.

10.4. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün ve/veya Hizmet  sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Alıcı’ya dair bazı bilgileri işbu Sözleşme’nin ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri uyarınca alır. Söz konusu bilgiler sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde Alıcı tarafından ilgili mercilere açıklanabilir. Detaylı bilgi için https://www.drgulbaran.com/kvkk/

10.5. DE-ŞarjOL®, Alıcı’ya ait Kredi Kartı bilgilerini kesinlikle saklamaz, tahsilat işlemi sırasında entegre ödeme alt yapısı uygulaması üzerinden ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

10.6. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemeleri yetkilidir.  

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılır.

12.2. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda DE-ŞarjOL®,’aait ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.